Quyền hạn và trách nhiệm:

Chủ doanh nghiệp tại Tây Úc có nghĩa vụ pháp lý về bồi thường công nhân viên và quản lý thương tích đối với công nhân viên của mình.

Nếu tuyển dụng công nhân viên, ngay cả khi người đó là bạn bè hay thân nhân, quý vị có trách nhiệm bảo đảm:

  • Doanh nghiệp của quý vị có bảo hiểm bồi thường công nhân viên
  • Quý vị báo cáo tai nạn và bệnh nghề nghiệp
  • Doanh nghiệp của quý vị có hệ thống quản lý thương tích
  • Quý vị quản lý đúng đắn đơn xin bồi thường công nhân viên và giúp công nhân viên bị thương trở lại làm việc.

Phiên dịch và Thông dịch

WorkCover WA cam kết cung cấp dịch vụ phiên dịch và thông dịch cho các bên liên quan có nguồn gốc không nói tiếng Anh.

Những người sau đây có thể yêu cầu có thông dịch viên giúp mình:

  • chủ doanh nghiệp
  • công nhân viên bị thương
  • bạn hoặc người thân của công nhân viên bị thương.

Nếu cần sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại của WorkCover WA, quý vị hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Gọi số 131 450
  2. Báo cho người trả lời điện thoại biết quý vị cần ngôn ngữ nào
  3. Yêu cầu được nói chuyện với Tư vấn và Trợ giúp (Dịch vụ Tư vấn WorkCover WA) qua số 1300 794 744.

Một số ấn phẩm quan trọng đã được phiên dịch để quý vị tiện tham khảo. Xin quý vị sử dụng các đường dẫn dưới đây: